Beleidsplan

Vrienden In de Familietuin

Correspondentieadres:          

Seerp van Galemawei 23, 

9022AC Mantgum. 

rek. nr. :   NL07RABO0383419298             

KVK nr : 90551095

Bezoekadres In de Familietuin:      

Parallelweg 1

1681NE Zwaagdijk-Oost 

Tel: 06-33878600 of 06-29406361   info@indefamilietuin.nl

Kvk : 82988323

1.      Inleiding 

Stichting Vrienden In de Familietuin (voorts te noemen de stichting) beschrijft in dit document haar werkwijze en de plannen voor 2024 & 2025. Dagbesteding In de Familietuin biedt een zinvolle dagbesteding voor mensen met een zorgvraag. Samen creëren we een zinvolle daginvulling voor mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en iedereen die zich thuis voelt In de Familietuin. Elke dag staat in het teken van buiten bezig zijn. In de Familietuin biedt zorg aan maximaal 12 deelnemers met een diverse zorgvraag.  

Samen maken we een duurzame plek met aandacht voor elkaar en de natuur! We geloven dat buiten bezig zijn, samen met en voor anderen goed is voor elk mens. De natuur zien we als bron van veerkracht en inspiratie. We zetten ons in voor een groene omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn. Dit doen we door groene dagbesteding aan te bieden. Onze kernwaarden zijn hierbij onze leidraad:

Onze kernwaarden zijn:

 • Bloei & Groei: We blijven continu ontwikkelen op het gebied van groen, duurzaamheid en zorg. Daarnaast stimuleren we ook anderen om te blijven groeien.
 • Natuur: We zetten de natuur in om rust en ruimte te creëren en ook ter inspiratie.
 • Aandacht: We hebben aandacht voor elkaar en onze omgeving. We zien een ieder als een uniek persoon.
 • Samen: We geloven in een inclusieve wereld waarin iedereen meedoet en er bij hoort.
 • Creëren: We creëren innovatie op het snijvlak van groen, zorg en duurzaamheid.
 • Impact: We maken het verschil in het leven van anderen. We laten een positieve voetdruk achter.

De dagbesteding kenmerkt zich door het ‘open’ karakter. We willen zoveel mogelijk meedraaien in de samenleving door onze plek ook beschikbaar te stellen voor andere partijen. Denk hierbij aan vergaderingen voor bedrijven uit de omgeving, het aanbieden van high tea’s voor mensen uit de buurt en het bieden van een rustpunt voor fietsers. 

2.      Doelstelling Stichting vrienden In de Familietuin 

De stichting Vrienden In de Familietuin heeft de volgende doelstellingen: 

 • Het ondersteunen en het verbeteren van de faciliteiten & de activiteiten en ten behoeve van de dagbesteding voor mensen met een zorgvraag in West Friesland en met name in de voorziening hiervoor op de Parallelweg 1 1681 NE te Zwaagdijk Oost. 
 • Het verlenen van financiële ondersteuning in die gevallen die direct of indirect bevorderlijk worden geacht voor het welzijn van de cliënten, en/of voor de eigenheid van de zorginstellingen, in de ruimste zin des woords. Het gaat hier om financiering van zaken die niet vallen binnen het van overheidswege verstrekte financiële kader.

3.      Werkwijze Stichting vrienden In de Familietuin

De stichting ondersteunt projecten die niet via de gebruikelijke kanalen kunnen worden bekostigd. De projecten zijn een aanvulling op de reguliere activiteiten en geen voorwaarde voor de continuïteit van de dagbesteding. De volgende beleidslijnen worden gehanteerd. 

 • De Stichting kiest doelen en projecten in overleg met de dagbesteding, conform diens visie en kernwaarden. 
 • De Stichting verzamelt bijdragen in geld of natura voor haar projecten tot er voldoende middelen zijn ingezameld om het project te realiseren.
 • de ideeën ontstaan organische afhankelijk van de ontwikkeling van de dagbesteding, de omgeving, de behoefte van cliënten en zich voordoende financieringsbronnen. 
 • Voor de financiering van de projecten benadert de stichting fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren. Daarnaast kan het bestuur een eigen actie op touw zetten
 • De Stichting realiseert (deel)projecten alleen als de financiering daarvan is gewaarborgd. 
 • Het bestuur van de stichting verantwoordt de besteding van de giften via het jaarverslag

Bestuur Vrienden In de Familietuin is 20 juni 2023 opgericht en 21 Juni 2023  ingeschreven in het handelsregister. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: Hein Boon

Penningmeester: Stefan Aker 

Secretaris: Annette Reus

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten.

Het vermogen van de Stichting staat op de in de aanhef genoemde RABO-rekening.

De penningmeester beheert deze rekening. In de eerste bestuursvergadering van het jaar vindt controle plaats. Het bestuur komt 1 a 2 keer per jaar bijeen om te vergaderen. Lopende zaken worden per WhatsApp afgestemd. 

4.        Plannen 2024 en 2025

De stichting vrienden In de Familietuin is in 2023 opgericht.

De focus voor de komende jaren 2024 en 2025 ligt op het verbeteren van de faciliteiten van het terrein op de parallelweg 1 ten behoeve van de deelnemers aldaar.

Denk aan het verbeteren van de toegankelijkheid, en het aantrekkelijk maken van het terrein om op deze manier de fijne plek te kunnen bieden voor zowel deelnemers, vrijwilligers en bezoekers